Firma HRD-Systém medzi svoje hlavné činnosti má dlhodobo zaradené vzdelávanie dospelých. V tejto oblasti činnosti sa zameriavame na dve hlavné cieľové skupiny. Prvou skupinou sú zamestnanci podnikov, vrátane manažmentu a TOP manažmentu. Druhou skupinou sú uchádzači o zamestnanie.

V oblasti vzdelávania výrazne uprednostňujeme klientovo orientovaný prístup. Znamená to naše maximálne úsilie a zároveň spôsobilosť prispôsobiť realizované vzdelávacie aktivity priamo na potreby klientov. Našim klientom vieme ponúknuť vzdelávacie produkty, ktoré sa už overili v praxi ale rovnako máme zvládnuté know-how vývoja nových produktov „na kľúč“. Pritom vzdelávacie aktivity sú výrazne orientované na prax, rozvoj zručností a aplikáciu naučeného v bežnej pracovnej činnosti absolventov.

 
HRD-Systém sa špecializuje najmä na nasledovné oblasti vzdelávania:
 
rozvoj manažérskych zručností
rozvoj personálnych kompetencií, rozvoj a riadenie ľudských zdrojov
budovanie a rozvoj tímov
rozvoj komunikačných zručností
oblasť aplikovanej psychológie
rozvoj lektorských zručností
získanie a rozvoj počítačových zručností
osobný rozvoj zamestnancov a manažérov
aplikácia legislatívnych noriem v praxi
príprava na podnikanie
 
Hoci naša firma uprednostňuje pružné a adaptibilné produkty podľa potrieb klientov, máme zároveň aj stabilné produkty, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR s právom vystavovať certifikáty o ich absolvovaní s celoslovenskou pôsobnosťou.
 
Firma má akreditované tri nasledovné kurzy:
 
Začínajúci podnikateľ
(v rozsahu 120 hodín)
Zakladám svoj podnik
(v rozsahu 400 hodín)
Práca na osobnom počítači
(v rozsahu 144 hodín)
 
Doterajšie výsledky v oblasti poradenstva a vzdelávania dospelých:
 
účasť na vývoji systému vzdelávania zamestnancov úradov práce SR a na vývoji viacerých kurzov vzdelávania zamestnancov úradov práce vrátane kurzov pre poradcov (1994 až 1998)
realizácia rekvalifikačného kurzu Zakladám svoj podnik (1997 až doteraz)
poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov (1997 až doteraz)
vzdelávanie lektorov pre potreby úradov práce a Združenia CEPAC Slovensko 1998 až 2003)
vzdelávanie zamestnancov podnikov a inštitúcii (k významnejším klientom patria napríklad KLF - ZVL Kysucké Nové Mesto a.s., INA Kysuce a.s., INA Skalica s.r.o., ICP Žilina) (1994 až doteraz)
vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii ÚP v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Bytča (1994 až doteraz)
poradenské aktivity pre evidovaných nezamestnaných v rámci programov Program podpory zamestnávania mladých ľudí, Program individualizovaných služieb zamestnanosti (2002 až 2003)
poradenské aktivity pre evidovaných nezamestnaných v rámci programov financovaných z Európskeho sociálneho (2004 až 2005)
poradenstvo a odborné konzultácie pre potreby absolventov kurzov a uchádzačov o zamestnanie. (od 1994 doteraz)
 
Aktuálne vzdelávacie činnosti (rok 2004):
 
 
Firma HRD-Systém aj v roku 2004 vykonávala predovšetkým poradenské a vzdelávacie činnosti.

Nadväzujúc na výsledky roku 2003 pokračovala aj v priebehu roku 2004 vo vzdelávaní zamestnancov podnikov. Bolo realizovaných niekoľko kurzov v oblasti práce s osobným počítačom. Na základe týchto skúseností bola v roku 2004 získaná aj akreditácia Ministerstva školstva SR na kurz Práca na osobnom počítači (v rozsahu 144 hodín).

V druhej polovici roku 2004 boli firmou zabezpečené vzdelávacie aktivity pre 2 skupiny stredného manažmentu podniku INA Skalica, s.r.o. v oblasti manažerských a komunikačných zručností. V závere roku 2004 naša firma zabezpečovala prípravu TOP manažmentu podnikov INA Skalica s.r.o. a INA Kysuce a.s. na zavedenie systému rozhovorov o osobnom raste zamestnanca.