Firma je cielene budovaná ako rodinný podnik. Základné organizačné zabezpečenie vykonávajú majiteľ a traja zamestnanci s aktívnou účasťou ostatných členov rodiny. Títo vykonávajú aj základné poradenské aktivity a pracujú ako lektori vybraných predmetov a tém.

Firma od svojho vzniku dôsledne uplatňuje projektový manažment. Na jednotlivé projekty, vrátane projektov vzdelávacích podujatí ako aj projektov poradenských aktivít vytvára primeraný tím externých odborníkov a lektorov. Široký tím externých spolupracovníkov, expertov a lektorov zahŕňa zástupcov podnikov, inštitúcii, stredných škôl, univerzít.

V období december 2003 až september 2004 realizovala firma projekt Zelená pre ženy Kysúc (zapojených 200 žien evidovaných na ÚP v Čadci a KNM po materskej dovolenke) v rámci Grantovej schémy rozvoj ľudských zdrojov programu PHARE.

 
V rámci projektu bolo realizovaných:  
 
10 poradenských kurzov zameraných na rozvoj motivácie a osobnej zodpovednosti (200 zaradených 174 ukončilo)
10 vzdelávacích kurzov - základy práce na PC (122 zaradených 115 ukončilo)
10 poradensko vzdelávacích kurzov zameraných na rozvoj komunikačných zručností a rozvoj orientácie na trhu práce (120 zaradených 115 ukončilo)
spracovaných 164 individuálnych akčných plánov
 
V rámci uvedeného projektu boli tiež realizované nasledovné praktické kurzy 5 až 10 dňové spojené aj so stážou u zamestnávateľa (stáž v rozsahu 5 až 10 dní):
 

Praktické vzdelávanie pre oblasť strojárstva (15 absolventiek)
Administratíva a účtovníctvo na PC (13 absolventiek)
Praktický kurz šitia (8 absolventiek)
Praktický kurz paličkovanej čipky (7 absolventiek)
Praktický kurz viazania a aranžovania kvetov (15 absolventiek)
Praktický kurz - umelecké drotovanie (16 absolventiek)

 
Posledné štyri kurzy boli realizované v spolupráci s partnerom projektu neziskovým fondom Ženy Kysúc v Čadci.

Súčasťou projektu bola aj komplexná príprava UoZ žien po MD na podnikanie (vzdelávanie + poradenstvo), do ktorej bolo zaradených 14 žien, z nich 13 prípravu úspešne absolvovalo.

 
Aktuálne činnosti v rámci projektov SOP Ľudské zdroje (2004 - 2005):
 
Firma HRD-Systém sa zapojila do realizácie projektov, ktoré vo 4. štvrťroku 2004 formou verejnej súťaže vyhlasovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci národného programu VII Sektorového operačného plánu Ľudské zdroje financovaného z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu.
 
Podali sme viacero ponúk, z nich celkom 4 nasledovné boli vybraných na realizáciu:
 
 
Projekt odborných poradenských služieb - Integrácia a reintegrácia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) na trh práce pre skupinu 220 UoZ. Projekt realizovaný v období od 25.10.2004 - 14.1.2005 pre potreby ÚPSVaR v Čadci.

Projekt odborných poradenských služieb - Tvorba a realizácia individuálnych akčných plánov (IAP) pre skupinu 670 UoZ.
Projekt realizovaný v období 1.11.2004 - 18.3.2005 pre pracoviská ÚPSVaR Žilina, v Kysuckom Novom Meste a Bytči

Projekt odborných poradenských služieb - Sociálno-psychologický výcvik pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ)
pre skupinu 195 UoZ na ÚPSVaR v Martine. Projekt realizovaný v čase 6.12.2004 - 28.2.2005.

Projekt odborných poradenských služieb - Individuálna cesta k riešeniu nezamestnanosti pre skupinu 440 UoZ. Projekt realizovaný v období od 28.12.2004 - 28.3.2005 pre potreby ÚPSVaR v Čadci.

 
Okrem toho naša firma participovala organizačne aj na aktivite projekt odborných poradenských služieb, vrátane realizácie individuálnych akčných plánov pre skupinu uchádzačov o zamestnanie »dlhodobo nezamestnaný občan«, ktorý náš odborný garant a poradca realizoval vo svojom mene pre potreby ÚPSVaR v Považskej Bystrici v období 20.09.2004 - 17.12.2004
 
Firma HRD-Systém má dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z prostriedkov EÚ a tiež dlhoročne vykonáva aktivity pre potreby služieb zamestnanosti. Disponuje okruhom kvalifikovaných externých spolupracovníkov - poradcov a lektorov.

V súčasnosti firma pripravuje ďalšie ponuky na realizáciu projektov jednak v rámci Národného programu VII ale tiež aj na iné projekty financované z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.