Firma HRD-Systém bola založená s cieľom poskytovať komplexné služby v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, čo vyjadruje aj názov.
 
  HRD
::: Human Resources Development (Rozvoj ľudských zdrojov)
 
  Systém
::: znamená, že prioritou je predovšetkým systematický prístup
 
História firmy ukazuje, že dôraz v činnosti firmy sa preniesol predovšetkým na oblasť vzdelávania, tvorby a realizácie projektov (prevažne kombinácia vzdelávanie a poradenstvo).
 
Naďalej sa však usilujeme svojim zákazníkom poskytovať komplexné služby.
 
::: Medzi významné činnosti zabezpečované našou firmou preto patria:
 
  navrhovanie, vývoj a implementácia systémov riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, prípadne jednotlivých zložiek takýchto systémov
výber zamestnancov, vrátane organizovania a realizácie výberových postupov
hodnotenie zamestnancov
motivácia a odmeňovanie zamestnancov
rozvoj zamestnancov a tímov
analýzy, prieskumy a výskumy v oblasti medziľudských vzťahov a ľudských zdrojov
analýzy vzdelávacích potrieb a potrieb pre rozvoj personálu
poradenstvo pre oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov
pracovnoprávne aspekty riadenia a rozvoja ľudských zdrojov
personálny lízing