Firma HRD-Systém bola založená v decembri roku 1994. Od svojho vzniku sa zameriavala najmä na aktivity v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Neskôr sa dôraz preniesol predovšetkým do oblasti vzdelávania dospelých v rámci vnútropodnikového vzdelávania.

Firma participovala v rokoch 1994 až 1997 na niekoľkých medzinárodných projektoch fondu PHARE a jeden z nich v trvaní 18 mesiacov organizovala ako hlavný kontraktor. Projekty boli zamerané najmä na vzdelávanie zamestnancov úradov práce SR, predovšetkým v oblasti práce s klientom a poradenstva.

V roku 1997 firma HRD-Systém rozšírila svoju činnosť a v spolupráci s Fondom zamestnanosti SR vybudovala ako svoju prevádzku Regionálne poradensko vzdelávacie stredisko v Kysuckom Novom Meste so zameraním predovšetkým na cieľovú skupinu nezamestnaných.

V tom istom roku začala aj svoju spoluprácu so Združením CEPAC Slovensko pri realizácii Komplexného vzdelávaco poradenského programu v oblasti prípravy začínajúcich podnikateľov vrátane realizácie akreditovaného rekvalifikačného kurzu Zakladám svoj podnik v rozsahu 400 hodín (obnovená akreditácia v roku 2002). Firma aj v ďalšom období rozvíjala spoluprácu so začínajúcimi podnikateľmi a od roku 2003 má akreditovaný kurz Začínajúci podnikateľ (rozsah 120 hodín).

V januári roku 1999 došlo k zmene majiteľa firmy. Na základe zmluvy o prevzatí všetkých práv a záväzkov firmy sa majiteľom firmy stal Jozef Pauk ml.

V rokoch 1999 až 2001 firma ako jeden zo 7 partnerov participovala na medzinárodnom projekte programu Leonardo da Vinci zameraného na vývoj a overenie špecifického vzdelávacieho programu pre zamestnancov strojárskeho podniku KLF-ZVL Kysucké Nové Mesto, a.s., ktorí boli ohrození stratou zamestnania.

V rokoch 2001 až 2003 sa firma zapojila do realizácie vzdelávacích a poradenských aktivít v rámci dvoch národných programov, ktoré boli vyhlasované Národným úradom práce:
* Program podpory zamestnávania mladých ľudí
* Programu individualizovaných služieb zamestnanosti.
V rámci týchto programov firma dodávateľsky zabezpečila viaceré aktivity pre potreby OÚP v Čadci a Kysuckom Novom Meste.
V roku 2003 firma začala úzko spolupracovať so spoločnosťou M-PROMEX s.r.o. Kysucké Nové Mesto. V sídle tejto spoločnosti na Kukučínovej ulici 2599 v Kysuckom novom Meste má HRD-Systém prenajaté priestory umožňujúce poskytovať vzdelávacie a poradenské aktivity na vysokej profesionálnej úrovni s technickým zabezpečením na úrovni európskeho štandardu.

V období december 2003 až september 2004 realizovala firma projekt Zelená pre ženy Kysúc (zapojených 200 žien evidovaných na ÚP v Čadci a KNM po materskej dovolenke) v rámci Grantovej schémy rozvoj ľudských zdrojov programu PHARE.

Nadväzujúc na výsledky roku 2003 pokračuje aj v priebehu roku 2004 vo vzdelávaní zamestnancov podnikov. Bolo realizovaných niekoľko kurzov v oblasti práce s osobným počítačom. Na základe týchto skúseností bola v roku 2004 získaná aj akreditácia Ministerstva školstva SR na kurz Práca na osobnom počítači (v rozsahu 144 hodín).

V druhej polovici roku 2004 boli firmou zabezpečené vzdelávacie aktivity pre 2 skupiny stredného manažmentu podniku INA Skalica, s.r.o. v oblasti manažerských a komunikačných zručností. V závere roku 2004 naša firma zabezpečovala prípravu TOP manažmentu podnikov INA Skalica s.r.o. a INA Kysuce a.s. na zavedenie systému rozhovorov o osobnom raste zamestnanca.

Firma HRD-Systém sa zapojila do realizácie projektov, ktoré vo 4. štvrťroku 2004 formou verejnej súťaže vyhlasovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci národného programu VII Sektorového operačného plánu Ľudské zdroje financovaného z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Celkom zabezpečovala v období október 2004 až marec 2005 dodávateľsky 4 projekty pre Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci, Martine a Žiline.